Wolontariat edukacyjny

Wolontariat edukacyjny polega na tym, że uczniowie starsi, pomagają uczniom młodszym w lekcjach lub innych formach edukacji formalnej i nieformalnej.

W jaki sposób realizowany jest wolontariat?

Kandydat zgłasza się do Centrum Wolontariatu, podpisuje umowę (osoba poniżej 18 r.ż. podpisuje umowę za pośrednictwem swojego opiekuna prawnego, np. rodzica).
Z wolontariuszem/szką opracowywany jest plan wolontariatu, a następnie za pomoca

Zapraszamy do współpracy nauczycieli, którzy będa mogli być swoistymi koordynatorami prac wolontariatu i bezpośrednio uczestniczyć w przydzielaniu uczestnikom programu (uczniom i innym osobom uczestniczącym w kształceniu formalnym i pozaformalnym).

Korzyści:
– osoba udzielająca korepetycji, ma możliwość poznania zagadnień, którymi wspiera inne osoby np. zagadnień matematyki
– rozwija umiejętności nauczycielskie już w młodym wieku
– rozwija umiejętności komunikacyjne – komunikacji interpersonalnej
– rozwija umiejętności pracy w zespole

Wolontarusze biorący udział w programie, mogą brać udział

W wolontariacie edukacyjnym, nie ma górnej i dolnej granicy wieku, w związku z tym do współpracy zapraszani są zarówno uczniowie, jak i osoby starsze, np. rodzice, seniorzy.
Zapraszamy do kontaktu i współpracy 🙂